ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

DOS VERSION

1 บันทึกข้อมูลเงินเดือน แต่ในบันทึกรายการประจำวันแสดงเป็นเดือนอื่น

เนบันทึกข้อมูลเงินเดือนของ เดือนมิถุนายน (เดือนที่ 6) แต่งวดการจ่ายในบันทึกรายการประจำวัน แสดงเดือนละ…

2 การปรับค่าลดหย่อนในส่วนของเบี้ยประกันชีวิต และในกรณีที่พนักงานมีคู่สมรส

วิธีการแก้ไข ให้เข้าไปที่ หัวข้อ Update / แก้ไขตารางอัตราภาษี กด F5 มาที่เบี้ยประกัน เปลี่ยนยอดเดิมจาก…

3 กำหนดให้รายการเงินชดเชยกรณีลาออก แยกแสดงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วิธีการแก้ไข ให้ไปที่หัวข้อ Others/สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ/กำหนดเงินได้ตามมาตรา 40 จากนั้นให้นำรายการเงินชดเชยที่สร้างไว้มาใส่…

4 ปัญหาที่เกิดจากการหักลดหย่อนเงินบริจาค (กรณีที่ 2)

วิธีการแก้ไข ก่อนอื่นขอให้ตรวจสอบการกำหนดค่าลดหย่อนพนักงานในช่องจำนวนปี ว่าได้ใส่ตัวเลขในช่องจำนวนปีไว้หรือไม่…

5 พิมพ์รายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์แต่การตีกรอบของรายงานแสดงออกมาไม่ปกติ

ให้ไปที่เมนูจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management) เลือกรายการแก้ไขจอภาพ เครื่องพิมพ์ และ LAN จากนั้นให้เลือกรหัสภาษาไทยของเครื่องพิมพ์…

6 ในกรณีที่จ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ แต่ในเดือนที่จะจ่ายมี 5 อาทิตย์จะบันทึกรายการอย่างไร

จ่ายค่าแรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่มีบางเดือนที่มี 5 สัปดาห์เวลาบันทึกข้อมูลงวดที่ 5 โปรแกรมจะฟ้องว่า…

7 งวดการจ่ายที่แสดงไม่ตรงกับงวดการจ่ายที่จะบันทึก

เมื่อบันทึกข้อมูลเงินเดือนของเดือนมิถุนายน (เดือน 6) แต่งวดการจ่ายในบันทึกรายการประจำวันแสดงเป็นรายการบันทึก…

8 พิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ไม่เต็มหน้ากระดาษ

วิธีการแก้ไข เรียกเข้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ไปที่เมนู Other > กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์ > เลือก…

9 ไม่สามารถกำหนดรายการหัก ที่สามารถนำไปคำนวณภาษีได้

สอบถามเรื่องรายการหัก กรณีหักขาดงานหรือหักมาสาย การคำนวณภาษีต้องเอารายการหักไปลบจาก incomed ที่ได้ก่อนจากนั้นจึงจะนำไปคำนวณภาษี…

10 จ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานพอคำนวณภาษีจำนวนออกมาสูงผิดปกติ

วิธีแก้ไข ให้ไปแก้ไขโดยไปที่ Update/เพิ่มหรือแก้ไขรายได้ แล้วแก้ไขรายได้โบนัสในช่องภาษีให้กำหนดเป็น…

11 พิมพ์รายงาน สปส.1-10 มีแสดงเงินประกันสังคม แต่เงินค่าจ้างไม่แสดงออกมา

สาเหตุเกิดจากไม่ได้กำหนดยอดเงินสูงสุดที่จะหักประกันสังคมต่อปีเอาไว้ วิธีการแก้ไข ให้ท่านไปแก้ไขที่หัวข้อ…

12 รายการคำนวณรายได้และภาษีประจำเดือน 12 ไม่ได้

เนื่องจาก ได้ปิดบัญชีสิ้นเดือน เกิน 1 ครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถ คำนวณรายได้และภาษี ณ.เดือนที่…

13 สั่งคำนวนภาษีเงินได้อัตโนมัติ บางรายการแสดงเงินเดือนไม่ถูกต้อง

แสดงว่าพนักงานคนนั้นมีการบันทึก ขาด/ลา/มาสาย ก่อนคำนวนรายได้อัตโนมัติ ให้ไป ยกเลิกรายการคำนวน…

14 เรียกเข้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรงจะค้างประมาณ 2 นาที

เนื่องจากหน่วยความจำหลักของเครื่องไม่พอ ดังนั้นต้องเพิ่มค่า Files และ Buffers ใน Config.sys ดังนี้ : ให้เรียกเข้าที่…

15 วิธีการคำนวณภาษีกรณีสามีและภรรยาทำงานอยู่ที่เดียวกัน

ขั้นตอนการกำหนดค่าในตัวโปรแกรม เรียกเข้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ไปยังเมนู UPDATE / เพิ่มหรือแก้ไข…

16 กำหนดค่าเงินบริจาคแล้ว แต่โปรแกรมไม่นำมาหักลดหย่อน

เกิดจากไม่ได้กำหนดจำนวนปี หรือ กำหนดแต่เงินค่าลดหย่อนอย่างเดียว วิธีแก้ไข เรียกโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง…

17 การแก้ไขในกรณีที่ได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปก่อนที่จะพิมพ์แบบยื่น ภงด. ต่างๆ

ถ้าได้ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถพิมพ์รายงานในเดือนนั้นได้อีก เนื่องจากยอดสะสมเดือนจะเป็นศูนย์…

18 ต้องการตัดการคิดภาษีเงินได้ บางรายการออก

วิธีกำหนดค่า ให้สร้างรายได้ค่าอาหารที่จะจ่ายให้กับพนักงานขึ้นมาในหัวข้อ Update / เพิ่มหรือแก้ไขรายการรายได้…

19 ต้องการล้างยอดสะสมรายได้ และสะสมรายการหักโปรแกรมเงินเดือน

วิธีแก้ไข เรียกโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ไปที่หัวข้อ Others > ล้างข้อมูลออกจากระบบ ให้พิมพ์คำว่า…

20 สั่งพิมพ์รายงาน สปส 1-10 หรือรายงานภงด. 1ก แล้วรายชื่อพนักงานออกมาไม่ครบ

เมื่อสั่งพิมพ์รายงาน สปส 1-10 หรือรายงานภงด. 1ก ยอดเงินที่ออกมาถูกต้องแต่รายชื่อพนักงานออกมาไม่ครบ…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851