ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ไม่สามารถตรวจสอบการอัพเดทอัตโนมัติได้ เนื่องจากติด FIREWALL ของ Norton Internet Security

Views: 8814 Last Updated: 12/07/2012 11:09

 1. กรณีที่ท่านทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม EASY-ACC Accounting System แล้วปรากฏว่าติด Firewall ของ Norton internet security ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

  faqdata/488/3.jpg

 2. ตรวจสอบการอัพเดทอัตโนมัติ

  faqdata/488/4.jpg

 3. Norton internet security แจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมมีการติดต่อผ่านทางอินเตอร์ ท่านจะต้องอนุญาตให้โปรแกรมติดต่อผ่านทางอินเตอร์โดยคลิกตามรูป

  faqdata/488/5.jpg

 4. ให้เลือก "Always allow connections from this program on all ports"
 5. ในกรณีที่เลือกรายการผิดและไปกำหนดไม่ให้โปรแกรมติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต จะต้องแก้ไขโดยการเรียกโปรแกรม Norton internet security แล้วกำหนดค่าของโปรแกรมตามรูป

  faqdata/488/1.jpg

  faqdata/488/2.jpg

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851