Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

41 การเปลี่ยนข้อความที่แสดงในรายการรายได้และรายการหักเป็นภาษาอังกฤษ

หากต้องการเปลี่ยนรายการจากคำว่าเงินเดือนเป็น Salary หรือจากคำว่า ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย เป็น Withholding Tax…

42 การกำหนดให้รหัสลำดับที่ 1 แก้ไขประวัติพนักงานได้เพียงระดับเดียว

1. ให้เข้าไปที่หัวข้อ Others > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ 2. จากนั้นให้แก้ไข เงื่อนไขบรรทัดที่เขียนว่า…

43 วิธีการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นเลขที่บัตรประชาชน

ไปหัวข้อ Update / เพิ่มหรือแก้ไขพนักงาน เรียกพนักงาน โดยกด lookup … หรือกด F1 เลือกรหัสพนักงานคนที่ต้องการแก้ไข…

44 ไม่ต้องการคำนวณ เงินประกันสังคม ของพนักงานบางคนเนื่องจาก อายุเกิน 60 ปี

วิธีการ ไปที่หัวข้อ Update > เพิ่มหรือแก้ไขพนักงาน ใส่รหัสพนักงานที่ไม่ต้องคำนวณเงินประกันสังคม…

45 วิธีการล้างยอดสะสมรายได้ และสะสมรายการหัก

ในกรณีต้องการล้างยอดสะสมรายได้ และสะสมรายการหักโปรแกรมเงินเดือน แล้วจะเริ่มบันทึกใหม่ส่วนประวัติพนักงานคงอยู่เหมือนเดิม…

46 กำหนดสวัสดิการเงินกู้และต้องการหักจากเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทมีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงาน และเมื่อถึงสิ้นเดือนบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงาน เพื่อชำระเงินที่ได้กู้ยืมจากบริษัทไป…

47 การกำหนดให้รายการเงินชดเชยกรณีลาออก แยกแสดงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานในกรณีลาออก และได้สั่งคำนวณภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว…

48 วิธีการใส่คำนำหน้านามในโปรแกรม EASY-ACC Payroll

ในโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง ต้องการใส่คำหน้านามของพนักงาน ที่เป็นตำแหน่ง หรือ คำนำหน้านามอย่างอื่น…

49 วิธีการไม่ให้คิดประกันสังคมและไม่ออกในรายงาน สปส 1-10

ให้ไปกำหนดที่หัวข้อ Others / กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับระบบ ในบรรทัด " พิมพ์ สปส 1-10 เฉพาะผู้ที่ถูกหักเงินประกันสังคม…

50 วิธีการปรับตารางภาษี รองรับการคำนวณภาษีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เรียกโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL for Windows ไปที่รายการ Update > แก้ไขตารางอัตราภาษี ทำการปรับแก้ไขตัวเลขที่ช่องรายการ…

51 วิธีการนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย

Note : สาเหตุเกิดจาก ท่านใช้รหัสพนักงานไม่ตรงกับที่ทางธนาคารกำหนดไว้ โดยเงื่อนไขของธนาคารทหารไทย…

52 วิธีการกำหนดภาษีของเงินโบนัส

เมื่อมีการจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานพอคำนวณภาษีเงินได้ออกมา เงินภาษีที่ออกมาสูงผิดปกติ…

53 วิธีการปรับเศษสตางค์ ในโปรแกรม EASY-ACC Payroll

ผู้ใช้งานสามารถปรับให้ โปรแกมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL for Windows ปัดเศษสตางค์ของค่าแรงพนักงานให้ลงตัวพอดี…

54 วิธีการบันทึกรายการแบบรายเดือน และราย 15 วัน

จะต้องกำหนด ในหัวข้อ Update / เพิ่มหรือแก้ไขรหัสพนักงาน เลือก เพิ่ม หรือ แก้ไข เพื่อใส่รายละเอียด…

55 วิธีการคำนวณภาษี ในกรณีสามีและภรรยาทำงานอยู่ที่เดียวกัน

เรียกเข้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ไปยังเมนู Update > เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มพนักงาน กด lookup หรือกด F1…

56 วิธีการนำค่าครองชีพไปคำนวณประกันสังคม

เข้าไปที่เมนู Update / เพิ่มหรือแก้ไขรายการหัก ให้เปลี่ยนชนิดของประกันสังคมจากเดิมคือ ชนิดที่…

57 การเปลี่ยนการคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน และ จำนวนวันทำงานต่อเดือน

ในกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันเป็น 7 ช.ม. และจำนวนวันทำงานต่อเดือนเป็น…

58 การใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E-Filing)

การเตรียมเบื้องต้น ท่านต้องได้รับการอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ทางอินเตอร์เน็ตจากกรมสรรพากรก่อน…

59 วิธีการจัดทำเงินเดือนส่งธนาคารกรุงเทพ

กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธนาคารในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ในหัวข้อ Others / สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ…

60 วิธีการแปลงข้อมูลจาก EXCEL เป็น PRIMPORT.TXT เพื่อใช้ใน EASY-ACC Payroll

วิธีการแปลงข้อมูลจาก EXCEL เป็น PRIMPORT.TXT เพื่อนำข้อมูลจากภายนอก(Format Payroll)มาเข้าโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows วิธีการทำ…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851