Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 การใช้งาน e-Tax Invoice by Email ในโปรแกรมระบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 Featured

โปรแกรมระบบัญชี EASY-ACC Accounting System For Windows V2 รองรับการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมในเวอร์ชั่นเดิมสามารถติดต่อขออัพเกรดได้…

2 การตั้งค่า SMTP สำหรับส่ง E-Payslip ผ่านอีเมล ของ Gmail และ Hotmail Featured

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

3 นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC (ใช้ได้เฉพาะ ECACC V1 เท่านั้น) Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

4 นำเข้าข้อมูลลูกค้า (AR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC (ใช้ได้เฉพาะ ECACC V1 เท่านั้น) Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

5 การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รองรับรูปแบบใบกำกับภาษีปี พ.ศ. 2557 Featured

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

6 วิธีการคัดลอกใบกำกับในโปรแกรม EASY-ACC Featured

สำหรับกิจการที่จะต้องมีการเปิดบิลมากๆ และรายการที่เปิดบิลมักจะซ้ำๆ กัน โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะทำการคัดลอกบิลที่เคยเปิดมาแล้วได้…

7 การพิมพ์บาร์โค้ด Featured

ในโปรแกรม EASY-ACC for Windows สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

8 การใช้งานโปรแกรม ECCHGMST สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน IC-AR แบบ BATCH สำหรับ EASY-ACC V2

โปรแกรม ECCHGMST เป็นโปรแกรมเสริมการทำงานของโปรแกรม EASY-ACC โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนของโปรแกรมสินค้าคงคลังและโปรแกรมลูกหนี้…

9 ได้รับใบกำกับภาษีซื้อที่มีรายการสินค้าทีมีทั้งรายการที่มี Vat และได้รับการยกเว้นอยู่ในใบเดียวกันจะบันทึกลงในโปรแกรมได้อย่างไร

ถ้าคุณไปซื้อสินค้าและมีรายการสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นรวมอยู่ในใบกำกับเดียวกัน…

10 บันทึกค่าใช้จ่าย แบบมีรายการหัก ณ ที่จ่าย และ เงินประกันผลงาน (โปรแกรม AP เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย)

รายการค่าใช้จ่ายที่มีบันทึกตั้งยอด และจ่ายเงินเป็นบางส่วน สมมุติว่า เป็นค่าบริการ จำนวนเงิน…

11 บันทึกรายการเงินกู้ยืมธนาคาร

เมื่อกิจการมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และต้องการบันทึกผ่านโปรแกรมเจ้าหนี้ (AP) สามารถสร้างรายการได้ดังนี้…

12 ตั้งค่าให้โปรแกรมซื้อนำราคาซื้อล่าสุดมาแสดงอัตโนมัติ

หากคุณบันทึกรายการซื้อ และต้องการนำราคาซื้อล่าสุดมาแสดงอัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ตามนี้…

13 การเพิ่มรูปแบบเช็คไว้ใช้งาน โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

คุณสามารถพิมพ์เช็คได้จากโปรแกรม EASY-ACC เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ซึ่งโปรแกรมไดจัดเตรียมรูปแบบของเช็คไว้ให้แล้ว…

14 วิธีบันทึกส่วนลดจ่าย กรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ถ้าลูกค้าได้ซื้อสินค้าจากกิจการไป และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต่อมากิจการต้องการจะทำเงินคืนลูกค้า…

15 การบันทึกรายการ กรณีรายการซื้อมีค่าขนส่งรวมมาในบิลด้วย

กรณีที่กิจการได้รับใบกำกับภาษีซื้อมา โดยในใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและค่าขนส่งรวมมาในบิล…

16 การปรับแต่งรูปแบบใบกำกับ

แต่ละกิจการจะมีการกำหนดรูปแบบใบกำกับที่แตกต่างกัน บางกิจการอาจจะใช้ฟอร์มที่เตรียมไว้แล้ว…

17 ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกผิดของแต่ละโปรแกรมทำอย่างไร

ในกรณีที่คุณบันทึกรายการจากโปรแกรม EASY-ACC แล้วพบว่าผิดพลาด ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้ โดยให้ไปที่รายการ…

18 การออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ - Billing)

เมื่อคุณต้องการออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า 1) ไปที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > Update > เพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า…

19 สร้างรหัสค่าบริการและการเพิ่มจำนวนสินค้าที่เป็นค่าบริการ

ในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถบันทึกที่เป็นค่าบริการได้ โดยจะกำหนดให้ค่าบริการเป็นเหมือนสินค้าตัวหนึ่งที่จะต้องมีการจำหน่าย…

20 วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในโปรแกรม EASY-ACC และ EASY-ACC Payroll

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ 1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC คลิกเลือกรายการ Others > แก้ไขจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851