fbpx

 

ประเภทของแบบฟอร์ม

 

เอกสารใบกำกับต่างๆ มีความสำคัญสำหรับทุกกิจการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับ ส่งสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการภายในได้เป็นอย่างดี แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหรือกำหนดค่าใดๆ ในโปรแกรมทั้งสิ้น มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกรมสรรพากรทุกประการ เนื่องจากในโปรแกรมเองได้มีการจัดเตรียมค่าต่างๆ ไว้ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดพิมพ์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งพิมพ์ใบกำกับเป็นจำนวนมากๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และยังสะดวกต่อการนำโปรแกรมไปใช้งานอีกด้วย ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำใบกำกับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย

 

ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ขั้น (ENCLOSE)

มีแสดงให้อย่าง ครบถ้วน อาทิเช่น เงินได้รายการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายประกันสังคมอีกทั้งรายละเอียด ที่สําคัญอื่นๆ เช่น เงินได้,รายการหักต่างๆ เอกสารจะ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่กิจการเก็บไว้ส่วนที่เป็นสําเนาที่ให้กับพนักงานไว้ตรวจสอบจะถูก เก็บอยู่ในซองอย่างมิดชิด ป้องกันการลักลอบดูเงินได้ของพนักงานภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ได้กับโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll แบบฟอร์มขนาด 9 x 5.5 มีจํานวน 3 ใบชุด บรรจุกล่องละ 500 ชุด คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ใบจ่ายเงินเดือน แบบ 2 ขั้น

เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบเพื่อใช้กับโปรแกรม EASY-ACC PAYROLLโดยเฉพาะ รายละเอียดในใบ PAYSLIPมีแสดงให้อย่าง ครบถ้วน อาทิ เงินได้ รายการหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม อีกทั้งราย ละเอียดที่สําคัญ อื่นๆ เช่นเงินได้,รายการหักอื่นๆ เอกสารจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่กิจการเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและเป็นส่วนที่เป็นสำเนา ให้กับพนักงานไว้ตรวจสอบ ใช้ได้กับ โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll แบบฟอร์มขนาด 9 x 5.5 จํานวน 2 ใบชุด บรรจุกล่องละ 500 ชุด คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง สำหรับพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale โดยเฉพาะเป็น กระดาษต่อเนื่องขนาดเล็กเพียง 4 x 5.5 นิ้ว เหมาะสําหรับการออก ใบกํากับภาษีอย่างย่อ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ Dotmatrix ทั่วไปโดยไม่จําเป็น ต้องใช้ SLIPPRINTER ซึ่งมีราคาสูงและเครื่องพิมพ์ก็ยังสามารถนําไปใช้งานประเภทอื่นได้อีก ใช้ได้กับ โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sales แบบฟอร์มขนาด 4 x 5.5 นิ้วจํานวนบรรจุ 2000 ใบ/กล่อง ่

ใบกำกับ EASY-ACC 3 ชั้น แบบไม่มีหัวใบกำกับ

แบบฟอร์มใบกํากับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง หลากหลาย และปรับใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใบส่งสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี ฯลฯ โดยกําหนดชื่อหัวใบกํากับ ได้เองจากในโปรแกรม ใช้ได้กับ โปรแกรมบัญชี EASY- ACC (เฉพาะ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ) แบบฟอร์มขนาด 9 x 11 นิ้ว บรรจุกล่องละ 500 ชุด คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ใบกำกับ EASY-ACC 5 ชั้น มีหัวใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

เป็นแบบฟอร์มใบกํากับที่มีจํานวนเอกสาร 5 ใบชุด เหมาะอย่างยิ่งสําหรับกิจการที่ต้องการออกเอกสารใบกํากับภาษีแบบเป็นชุด โดยในชุดประกอบด้วยต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน, ต้นฉบับใบกํากับภาษี, สําเนาใบเสร็จรับเงิน และสําเนาใบกํากับภาษี 2 ใบ ใช้ได้กับ โปรแกรมบัญชี EASY- ACC (เฉพาะ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ) แบบฟอร์มขนาด 9 x 11 นิ้ว จํานวนชุด 5 ใบชุด จํานวนบรรจุ 500 ชุด/กล่อง คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ และ คลิกที่นี่ สำหรับแบบฟอร์มรุ่นใหม่ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

ใบกำกับ EASY-ACC 3 ชั้น แบบครึ่งใบไม่มีหัวใบกำกับ

แบบฟอร์มใบกํากับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง หลากหลาย และปรับใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใบส่งสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี ฯลฯ โดยกําหนดชื่อหัวใบกํากับได้เองจากในโปรแกรม ใช้ได้กับ โปรแกรมบัญชี EASY- ACC (เฉพาะ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ) แบบฟอร์มขนาด 6 x 9 นิ้ว บรรจุกล่องละ 500 ชุด คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่