หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ EASY-ACC

 
โปรแกรมบัญชี EASY-ACC มีจุดประสงค์ในการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้โปรแกรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ดังนั้น ขั้นตอนในการใช้งานต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบที่ไม่ให้โปรแกรมมีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยาก
 
 
 
 
นี่คงเป็นเพียงขั้นตอนในเบื้องต้นให้ทราบถึงหลักการทำงานในแบบที่เรียกว่าง่ายจริงๆ
 

EASY-ACC แบ่งแยกการทำงานแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน

 
สังเกตว่าโปรแกรมของ EASY-ACC แต่ละส่วนจะแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนที่สุด และไม่เกิดความสับสนในการทำงาน เช่น เมื่ออยู่ในส่วนของสินค้าคงคลัง ก็จะแต่เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าออกของสินค้า ไม่มีข้อมูลลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้บุคคลหรือพนักงานที่ได้สิทธิมาใช้โปรแกรมสินค้าคงคลัง ก็จะรู้เฉพาะข้อมูลในส่วนของสินค้าเท่านั้น เป็นการป้องกันการรับรู้ข้อมูลในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องได้โดยตรง
 

EASY-ACC ช่วยงานในธุรกิจอะไรได้บ้าง?

 
โปรแกรม EASY-ACC ออกแบบทำลดภาระในการดำเนินธุรกิจ โดยในโปรแกรมได้จัดเตรียมการทำงานต่างๆ สำหรับธุรกิจไว้ให้อย่างครบถ้วน
 
1. การออกใบกำกับต่างๆ
 
โปรแกรมได้จัดเตรียมการออกเอกสารไว้ให้อย่างครบถ้วน อาทิ ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบรับคืน ใบสั่งจอง ใบซื้อสินค้า ใบส่งคืน ใบสัง่ซื้อสินค้า ใบวางบิล ใบรับวางบิล ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี
 
2. การบันทึกการรับ-จ่ายเงิน
 
ไม่ว่าจะเป็นเช็ค เงินสด บัตรเครดิต ส่วนลด ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย และยังสามารถแบ่งการชำระเงินเป็นเช็คบางส่วนเงินสดบางส่วน หรือชำระยังไม่ครบก็มีรายงานติดตามการชำระเงินแจ้งให้ทราบ หรือใบกำกับที่จะถึงกำหนดชำระเงินล่วงหน้า ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจการลงทุนในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
 
สามารถติดตามปริมาณสินค้าคงเหลือ สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าไปในแต่ละวัน/เดือน/ปี ปริมาณต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด ประวัติการจำหน่ายและซื้อสินค้า
 
4. รายได้และค่าใช้จ่าย
 
โปรแกรมสามารถใช้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากการขายหรือซื้อสินค้า และแยกประเภทของรายได้รายจ่ายในแต่ละกลุ่มให้เห็นอย่างชัดเจน
 
5. งบการเงินต่างๆ
 
ช่วยให้ผู้บริหารทรบสถานะในการดำเนินงานว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไร ถ้าดูจากยอดขายหรือผลกำไรที่เกิดจากการจำหน่าย จะได้ข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เงินเดือน งบการเงินจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงของการดำเนินงานว่าดีขึ้นหรือแย่ลงได้อย่างชัดเจน
 
จากขั้นตอนงานต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนกว่าจะได้คำตอบที่ต้องการ โปรแกรม EASY-ACC จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลผลการดำเนินการได้ทันทีทุกเวลา ช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องรองรับการวางแผนหรือการตัดสินใจในการทำงาน