หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

การบันทึกยอดยกมาเริ่มต้นในโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

 

ขั้นตอนการบันทึก

 
เรียกเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เลือกหัวข้อ Update > บันทึกยอดยกมาเริ่มต้น
 
 
เมื่อคลิก จะเห็นข้อความแนะนำการใช้งานให้กด "YES" เพื่อเข้าสู่การทำงาน
 
 
จากรูป จะเห็นบัญชีต่าง ๆ ที่สร้างไว้ทั้งหมด แสดงออกมา ให้ใช้เลื่อนแถบแสงไปยังบัญชีที่ต้องการแล้วกด <ENTER> จะปรากฏช่องหน้าต่างเล็ก ๆ สำหรับบันทึกยอดคงเหลือยกมา ให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการ แล้วกด <ENTER> จะปรากฏช่องหน้าต่างเล็ก ๆ สำหรับบันทึกยอดคงเหลือยกมา ให้ใส่ตัวเลขลงไปในช่อง
 
 

ข้อจำกัดของการลงบันทึก

 
  1. ให้ใส่ตัวเลขลงในช่องเดบิตหรือเครดิตช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น (หมายถึงบัญชีแต่ละตัว)
  2. การบันทึกยอดยกมาเริ่มต้น ให้บันทึกเฉพาะบัญชีประเภทสินทรัพย์, หนี้สิน และทุน (ส่วนของเจ้าของ) เท่านั้น จะไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นกับบัญชีประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่าย ดังนั้น ควรให้บัญชีดังกล่าวมียอดเป็นศูนย์ แต่ถ้าในกรณีที่บัญชีดังกล่าวมีตัวเลขที่จะต้องยกมาก็ให้ใช้วิธีบวกลบกันแล้วนำไปใส่รวมกันในบัญชีกำไรสะสม
  3. ยอดรวมในด้านเดบิตและด้านเครดิตที่แสดงในบรรทัดล่างสุดจะต้องเท่ากัน เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กด F10 เพื่อยืนยันและเก็บข้อมูลลงแฟ้ม