หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และวิธีบันทึกรายการ

 

วิธีการบันทึก

 
การบันทึกรายการยอดยกมาในโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย/ลูกหนี้และรายได้ สามารถเข้าไปที่ Edit/บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกหัวรายการเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ (ตามประเภทของโปรแกรม) โดยใส่วันที่ติดต่อเป็น วันที่สุดท้ายของงวดบัญชีที่ตรวจยอดออกมาได้ โดยกำหนดเป็น 31/12/xx (xx= ปีที่แล้วก่อนปีปัจจุบัน เช่นต้องการบันทึกยอดยกมาของปี55 ให้ใส่เป็น 31/12/54 เป็นต้น)
 
 
 
โดยมีส่วนที่สำคัญ คือ เลขที่ใบกำกับนั้น สามารถนำใบกำกับคงค้างแต่ละใบมาบันทึกก็ได้หรือจะนำยอดรวมทั้งหมดที่ค้างชำระของรหัสเจ้าหนี้,ลูกหนี้แต่ละรายมาบันทึกเป็นใบกำกับเดียวก็ได้ (วิธีนี้จะไม่ทราบรายละเอียดแต่ละใบ เช่นเดียวกับกรณีของเช็ค คือ เลือกหัวรายการเป็นเช็ค ส่วนรายละเอียดเหมือนกัน เพียงแต่จะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คด้วย คือ รหัสบัญชี ธนาคาร เลขที่เช็คและเช็คลงวันที่ เพื่อรอการปรับปรุงเช็คต่อไป