หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

 

ขั้นตอนการเริ่มต้น

 
1. ให้กำหนดรายละเอียดของกิจการ และวันที่เริ่มต้นงวดบัญชีที่หัวข้อ Others / สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ


 
2. จากนั้นให้สร้างผังบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกรายการค้าที่หัวข้อ Update / เพิ่มหรือแก้ไขผังบัญชี


 
โดยปกติก่อนเรียกเข้าโปรแกรมครั้งแรก จะมีการถามว่าต้องการสร้างผังบัญชีอัตโนมัติ

 

 
จากนั้นเมื่อเรียกเข้าโปรแกรมจะให้สร้างรหัสบัญชีสำหรับระบบ สามารถคลิกขวา เลือก ค้นหารหัสบัญชีอัตโนมัติ โปรแกรมจะทำการนำรหัสบัญชีมาใส่ให้โดยอัตโนมัติ
 
 
3. หลังจากสร้างผังบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำยอดยกมา มาบันทึกเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งการนำยอดยกมา มาบันทึกนั้นจะทำเพียงครั้งแรกที่เริ่มใช้โปรแกรมเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถบันทึกได้ที่หัวข้อ Update / บันทึกยอดยกมาเริ่มต้น