หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

ตอนที่ 10 โอนข้อมูลเข้าบัญชีแยกประเภท

 
การโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชีแยกประเภทมีความสำคัญ เพราะ จะเป็นการโอนยอดซื้อ ยอดขาย รวมถึง ยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละงวดไปเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกิจการ
 
ในบทความนี้จะแสดงเฉพาะการนำข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เข้าสู่ บัญชีแยกประเภท โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
1.  เลือก Edit > นำข้อมูล AR เข้าสู่ GL
 
 
2. หน้าจอจะแสดงให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ในที่นี้เลือกช่วงเวลา ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2551
 
 
 
3. โปรแกรมจะเตือนอีกว่า ต้องการนำข้อมูล “AR เข้าสู่ GL?” เลือก [Yes]
 
4. โปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่า ได้ทำการโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 
สำหรับโปรแกรมหลักอื่นๆ ได้แก่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ก็มีวิธีการโอนข้อมูลแบบเดียวกัน