fbpx

 

 

คุณสมบัติของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0


โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

 โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

 โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

ใช้งานได้ครอบคลุมงวดการจ่ายเงินทุกรูปแบบ

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำไปใช้ และถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด EASY-ACC Payroll รองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง PAYSLIP / E-Payslip และรายงานแบบยื่นต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก. ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สปส.1-10 ฯลฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น


รองรับการทำงานแบบ New Normal

ข้อมูลที่บันทึกลงในโปรแกรม สามารถส่งออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ได้ เช่น

  • นำส่งข้อมูลจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
  • นำส่งข้อมูล ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep
  • นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านเว็บไซด์ประกันสังคม
  • ส่ง E-Payslip ใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล
  • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ของพนักงานผ่านทางอีเมล
  • ฯลฯ

ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการพิมพ์เอกสาร ลดการเดินทาง ให้การทำเงินเดือนเสร็จสิ้นจาก EASY-ACC Payroll for Win 2.0 เพียงโปรแกรมเดียว


คำนวณเงินเดือนค่าแรงอัตโนมัติพร้อมพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน Payslip

สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคนโดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ พร้อมจัดพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน Payslip  หรือ E-Payslip ส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล โดยเอกสารจะมีการเข้ารหัสเฉพาะพนักงานแต่ละคน ช่วยลดขั้นตอนไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือแจกเอกสารอีกต่อไป 


ลดเวลาในการคำนวณเงินเดือน / ค่าแรง รวมถึงรายการหักต่างๆ

ในคำนวณเงินเดือนหรือค่าแรง ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมไปจนถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก จากพนักงาน 200 คนใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า 30 วินาที

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

คำนวนภาษีได้ทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกภาษีให้ตลอดไป หรือออกให้ครั้งเดียว รวมถึงคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งแบบคูณ 12 หรือแบบสะสม (โปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีฯ ตลอดทั้งปีเพื่อคำนวณภาษีให้ลงตัวพอดีในเดือนสุดท้ายของปี)

สร้าง แก้ไข กำหนดเงื่อนไขประเภทรายได้และรายการหักเพิ่มเติมได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้มีการจัดเตรียมประเภทของรายได้ และรายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไป แต่ในกรณีที่ค่าดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการคิดคำนวณเงินเดือนค่าแรงของกิจการ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เอง ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมคำนวณรายได้ และรายการหักได้ตรงตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้

เก็บบันทึกการขาด-ลา-มาสาย

แต่ละเดือน และตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเก็บเป็นประวัติการทำงาน ของพนักงานแล้ว ถ้าเป็นการบันทึกการขาดงาน หรือ กรณีที่กำหนดจำนวนวัน ที่อนุญาตให้ลาหยุดงานไว้ และ ถ้าพนักงานลาหยุดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะหักวันขาด หรือลาเกินกำหนดนี้ ออกจากจำนวนวันทำงานปกติให้ ตอนที่บันทึกรายการประจำวัน หรือคำนวณรายได้อัตโนมัติให้ด้วย

ปรับเปลี่ยนแก้ไขตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน ประกันสังคม ได้ด้วยตนเอง

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของทางราชการ อาทิ ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดภายในโปรแกรมได้ทันทีกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของรายได้ตามมาตราทวิ 40 เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบการสร้างรายการแบบอัตโนมัติ

สามารถกำหนดจำนวนงวดที่จะหัก หรือจ่ายให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการเงินกู้ ให้หักจากรายได้ของพนักงานทุกๆ งวดการจ่ายครั้งละ 500 บาทเป็นจำนวน 5 งวดเป็นต้น ทั้งยังสามารถกำหนดรายได้ประจำให้พนักงานแต่ละคนได้ โดยจะสร้างรายการให้ทันที เมื่อสั่งคำนวณแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

แก้ไขออกแบบรายงานได้ตามความต้องการ

  • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
  • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
  • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน

กำหนดวิธีการคำนวณได้หลายรูปแบบ

กำหนดวิธีการคำนวณภาษี และเงินประกันสังคมได้หลายรูปแบบ เช่น คำนวณภาษีเฉพาะรายได้จากเงินเดือนค่าแรง ไม่รวมรายได้ประจำ คำนวณภาษีเฉพาะงวดการจ่ายสุดท้ายของเดือน คำนวณภาษีเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้เข้ากับกิจการของท่านได้ทุกกรณี

รองรับการจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร

สามารถที่จะนำข้อมูลเงินเดือนส่งออกมา ตามรูปแบบที่แต่ละธนาคารได้กำหนดขึ้นมา เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานได้ รองรับเข้ากับได้ทุกระบบ การจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร ได้ทุกธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารยูโอบี, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์, ซิตี้แบงค์, ธนาคารธนชาต, ธนาคารเอชเอสบีซี ฯลฯ


นำข้อมูล ภ.ง.ด.1 ยื่นด้วยสื่อกับโปรแกรม RDPrep ของกรมสรรพากรและประกันสังคมได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll สามารถนำข้อมูลเพื่อใช้ยื่นข้อมูลด้วยสื่อบันทึก ผ่านโปรแกรม RDPrep ของกรมสรรพากร ยื่นข้อมูลประกันสังคมทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

โอนข้อมูลเงินเดือนไปยังโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมในชุดของ EASY-ACC ทุกโปรแกรม ได้ออกแบบมา ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะ การโอนข้อมูล ไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปผลประกอบการ ของกิจการ เพียงถ้ามีโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพียงระบุชื่อไดเร็คทอรี่แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมบัญชีแยกประเภทลงไปเท่านั้น โปรแกรมจะทำการโอนข้อมูล ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกรายการโอนข้อมูล

< รายละเอียดทั่วไป       รายงานที่มีในโปรแกรม >