fbpx

 

 

รายงานที่มีในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC


บัญชีแยกประเภท

 1. สมุดรายวันทั่วไป
 2. สมุดรายวันเฉพาะ
 3. บัญชีแยกประเภท
 4. สรุปประเภทบัญชีย่อย
 5. ค่าเสื่อมราคา
 6. งบการเงิน
 7. รายงานอื่น ๆ 

สินค้าคงคลัง

 1. รายงานบันทึกประจำวัน
  (สามารถแยกตามรายแต่ละประเภท ได้แก่ ขาย/ซื้อ/รับคืน/ปรับปรุง/โอน)
 2. ราคาขายและจำนวนคงเหลือ
 3. สินค้าส่วนประกอบคงเหลือ
 4. สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 5. สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 6. การเคลื่อนไหวของสินค้า
 7. สรุปผลการดำเนินงาน
 8. จัดอันดับสินค้าขายมากที่สุด
 9. บัญชีพิเศษ/บัญชีคุมสินค้า(สต๊อคการ์ด)
 10. รายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
 11. สินค้าคงเหลือในแต่ละคลัง
 12. พิมพ์บาร์โค้ด
 13. พิมพ์รายละเอียดสินค้า
 14. พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง
 15. พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังแบบครึ่งใบ

เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

 1. รายการบันทึกประจำวัน
 2. ใบกำกับแยกตามเจ้าหนี้
 3. ใบรับวางบิลครบกำหนดจ่ายเช็ค
 4. เช็คที่ถึงกำหนดสั่งจ่าย
 5. สรุปรายการรับชำระเงิน
  (สามารถแยกรายการ รายการเช็คและเงินสดจ่าย
  หรือ รายการส่วนลดและหักภาษีได้)
 6. สรุปรายการค้าแยกตามเจ้าหนี้
 7. สรุปยอดสะสมและยอดคงค้าง
 8. พิมพ์ใบรับวางบิล
 9. พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
 10. พิมพ์เช็คสั่งจ่าย
 11. พิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 12. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 13. พิมพ์รายงานภาษีซื้อ
 14. รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 15. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว

ลูกหนี้และรายได้

 1. รายการบันทึกประจำวัน
 2. ใบกำกับแยกตามลูกค้า
 3. ใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเช็ค
 4. เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญช
 5. สรุปรายการรับชำระเงิน
 6. สรุปรายการค้าแยกตามลูกหนี้
 7. สรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ
 8. พิมพ์ใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
 9. พิมพ์ใบสำคัญรับ
 10. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 11. พิมพ์รายงานภาษีขาย
 12. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว


< ขั้นตอนการทำงาน     อัพเกรดโปรแกรม >