fbpx

 

โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ

 • เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของ 2 โปรแกรมเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมสินค้าคงคลัง กับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้
 • มีหน้าที่หลักในการออกและจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ เช่น ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบสั่งจองสินค้าใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับนี้ จะถูกโอนไปยังโปรแกรมหลักทั้งสองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • การจัดพิมพ์ใบกำกับสามารถพิมพ์ลงบนฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC ที่สามารถปรับรูปแบบของใบกำกับ ให้เข้ากับกิจการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบ 3 ชั้น / 5 ชั้น (เอกสารออกเป็นชุด) / แบบครึ่งใบ ที่ใช้งานได้ทันที หรือ พิมพ์ลงบนกระดาษธรรมดา ซึ่งการจัดพิมพ์ทั้งสองรูปแบบ ถูกต้องตามระเบียบสรรพากรทุกประการ
 • สามารถตรวจสอบรายการใบกำกับที่บันทึกในแต่ละวัน โดยสรุปเป็นเดือน หรือ ตลอดทั้งปีได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการขายสินค้า โดยแยกตามสินค้า ลูกค้า หรือ  พนักงานขาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายการที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้า และออกใบกำกับ จะไปตัดสต๊อคสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และสร้างรายการรายได้ในโปรแกรมลูกหนี้ ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และความซ้ำซ้อนในการบันทึกรายการ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละโปรแกรมหลัก เพื่อความถูกต้องในการออกใบกำกับ เช่น ระดับของราคาขายของลูกค้าแต่ละราย วงเงินเครดิต เป็นต้น
 • ตรวจสอบรายการใบกำกับที่บันทึกในแต่ละวัน โดยสรุปเป็นเดืนหรือตลอดทั้งปี
 • ทำให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบประวัติการขาย โดยแยกตามลูกค้า สินค้า หรือ พนักงานขาย
 • ใช้ได้ทั้งกิจการที่อยู่และไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งแบบรวมภาษีี (Inclusive TAX ) หรือ แยกภาษี (Exclusive TAX)
 • ใช้ออกใบกำกับสินค้า/ ใบกำกับภาษี/ ใบสั่งจอง (ใบเสนอราคา) และใบรับคืนสินค้า โดยกำหนดชื่อหัวใบกำกับที่แตกต่างกันได้เพิ่มอีก 3 หัวใบกำกับตามต้องการ ซึ่งทำให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น
 • รองรับส่วนลดทั้งแบบเฉพาะรายการ และส่วนลดทั้งใบกำกับ โดยบันทึกรายการได้ทั้ง เป็นจำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดหลายระดับ เช่น 10+5+3% ได้
 • ขณะออกใบกำกับ สามารถแทรกหรือลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการ ค้นประวัติการขายได้ รวมทั้งรายละเอียดของลูกหนี้ สินค้า ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
 • จอภาพสำหรับการบันทึกรายการเพื่อออกใบกำกับ สามารถเลือกประเภทรายการชำระเงิน คลังสินค้า ประเภทรายได้ ฯลฯ ได้ตามต้องการ
 • ในโปรแกรมได้จัดเตรียมการสร้างแฟ้มรหัสบัญชี แฟ้มรหัสสินค้า แฟ้มรหัสลูกหนี้ เพื่อให้ท่านสามารถทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกใบกำกับได้ ในโปรแกรมเดียว หลังจากบันทึกรายการใบกำกับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที ช่วยให้สามารถตรวจสอบ และติดตามข้อมูลของลูกค้า ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
 • ระบบใบสั่งจองสินค้า ที่สามารถเปลี่ยนเป็นใบกำกับได้ทันที และเมื่อมีการส่งสินค้าบางส่วน จำนวนสินค้าในใบสั่งจอจะลดลงไปให้ทันที ทำให้ทราบจำนวนที่ค้างส่งได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรายงาน ให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ ด้วยเครื่องมือออกแบบ รายงานที่ทันสมัย ที่ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์
 • รายงานต่างๆ ในโปรแกรมไม่จำกัดระยะเวลา จำกัดพิมพ์ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถกำหนดสิทธิการออกใบกำกับ กรณีเกินวงเงินที่กำหนด หรือมีการแก้ไขราคาขายขณะออกใบกำกับ