fbpx

 

ขั้นตอนการทำงานโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

 

บัญชีแยกประเภท

เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึงกิจการประเภทอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย เพราะโปรแกรมจะจัดการรายงานทุกตัวให้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของกิจการ ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบ ให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง แต่เรียบง่ายต่อการใช้งาน

 

 


โปรแกรมระบบบัญชี

สินค้าคงคลัง

เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้า ได้ทั้งหมด เช่น ซื้อ, ขาย, รับคืน, ส่งคืน, ปรับปรุงสินค้า, โอนสินค้าระหว่างคลัง โดยท่านสามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การเคลื่อนไหวของสินค้า, กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว, จัดอันดับสินค้าที่ขายได้มากที่สุด ต้นทุนขายสินค้า ฯลฯ ได้ทันทีในทุกๆช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (สต็อกการ์ด) ที่จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมสินค้าแต่ละตัวอย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพได้ตลอดทั้งปี

 

 


โปรแกรมระบบบัญชี

เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า, ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ เช่นค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เฉพาะเจ้าหนี้แต่ละรายหรือประเภทของค่าใช้จ่าย (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) ที่ผ่านมา โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือน หรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงิน พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิล ให้กับร้านค้าเหล่านั้นเพื่อนัดวันมารับเช็คได้ทันที

 

 


โปรแกรมระบบบัญชี

ลูกหนี้และรายได้

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหาร และจัดการงานลูกหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหว ของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ, ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ใบวางบิลที่ถึงกำหนด, เช็ครับล่วงหน้า เป็นต้น สามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค, เงินสด, บัตรเครดิต, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และยังสามารถตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย

 

 


โปรแกรมระบบบัญชี

ขายสินค้าและออกใบกำกับ

เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของ 2 โปรแกรมหลักเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ โดยมีหน้าที่หลักในการออกใบกำกับต่างๆ และจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ อาทิ ใบกำกับสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งจองสินค้า, ใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้า และออกใบกำกับนี้จะถูกโอนไปยังโปรแกรมหลักทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อน ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ในการจัดพิมพ์ใบกำกับนั้น สามารถจัดพิมพ์ลงฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกใช้หลายรูปแบบ

 

 


โปรแกรมระบบบัญชี

ซื้อสินค้า

เป็นโปรแกรมใช้สำหรับบันทึกรายการซื้อสินค้า โดยเชื่อมการทำงาน ระหว่างโปรแกรมสินค้าคงคลัง กับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย หลังจากบันทึกรายการสามารถจัดพิมพ์เป็นใบซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือจะใช้จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการสั่งสินค้าเข้า ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้า จะถูกโอนเข้าไปยังโปรแกรมทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน ได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า โดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือแยกตามผู้ขายก็ได้

 

 


< คุณสมบัติของโปรแกรม       รายงานที่มีในโปรแกรม >