fbpx

 

โปรแกรมบัญชีแยกประเภทและสินทรัพย์ถาวร

 • เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยให้ทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะภาพของกิจการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต
 • รายงานทุกตัวมีการออกแบบให้เหมาะสมตามประเภทของกิจการที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภทสามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึุงกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย
 • มาพร้อมระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ เป็น รายเดือน หรือรายปี
 • รายงานทุกตัวมีการออกแบบให้เหมาะสมตามประเภทของกิจการที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
 • การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงแต่เรียบง่ายต่อการใช้งาน โดยมีวิธีบันทึกรายการใกล้เคียงกับการลงสมุดรายวันทั่วไป พร้อมระบบการสร้างรายการบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อนสามารถลงรายการประจำวันได้ทันที • ระบบการสร้างผังบัญชีอัตโนมัติที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ ช่วยให้สร้างรหัสบัญชีสำหรับระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ กิจการการให้บริการ กิจการซื้อมา-ขายไป อุตสาหกรรมที่มีการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน
 • สร้างผังบัญชีได้เองโดยไม่จำกัด กำหนดรหัสบัญชีได้ยาวสูงสุด 10 หลัก
 • รูปแบบงบการเงินจะเปลี่ยนไปตามประเภทของกิจการให้โดยอัตโนมัติ (โปรแกรมจะจัดการให้เองโดยไม่ต้องกำหนดในขั้นตอนใดๆทั้งสิ้น)
 • การสร้างรหัสบัญชีได้อย่างง่ายดาย เพียงกำหนดรหัส ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชีใน 1-18 ประเภท ที่ครอบคลุมทุกประเภทบัญชี
 • สามารถกำหนดงบประมาณของรหัสแต่ละตัวเพื่อแสดงในงบการเงินเปรียบเทียบได้
 • มีระบบการกำหนดเลขที่เล่มของสมุดรายวันทั่วไปได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ แต่สามารถบันทึกรายการได้ซับซ้อนกว่า และแยกประเภทของรายการบัทึกได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ เช่นสมุดรายวันทั่วไปเฉพาะรายการปรับปรุง เป็นต้น
 • กำหนดงบประมาณของแต่ละบัญชีได้สูงสุดถึง 24 เดือนเพื่อใช้เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้
 • สามารถสร้างสมุดรายวันเฉพาะได้ 30 เล่ม แต่ละเล่มบันทึกรายการได้ไม่จำกัด ช่วยให้บันทึกรายการได้อย่างสะดวกและง่ายดาย พร้อมด้วยรายงานสมุดรายวันเฉพาะ และสรุปรายการบันทึกไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึกไปแล้วได้อย่างสะดวก
 • รองรับการบันทึกรายการได้ทั้งแบบบัญชีคู่ และบัญชีเดี่ยว (สมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ) โดยจะมีการตรวจสอบยอดเดบิตเครดิตก่อนที่จะบันทึกทำให้ไม่มีโอกาสบันทึกผิดพลาด
 • โปรแกรมได้จัดเตรียมส่วนบันทึกยอดยกมาเริ่มต้นให้นำยอดยกมาใส่ในโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบันทึกรายการให้ยุ่งยาก เพียงแต่นำงบทดลอง หรืองบดุลมาบันทึกลงไปในส่วนที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ โปรแกรมก็พร้อมที่จะทำงานต่อเนื่องได้ทันที
 • การบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไปที่เหมือนกับ การลงบัญชีด้วยมือ ตามหลักการบันทึกรายการแบบบัญชีคู่
 • ตรวจสอบยอดเดบิตเครดิตให้ก่อนบันทึกรายการเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 • กำหนดเลขคุมสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแยกประเภทของรายการบันทึกได้
 • การปิดบัญชีสิ้นเดือนของโปรแกรม จะเป็นการล็อคการบันทึกในงวดบัญชีนั้นไม่ให้เข้าไปบันทึก หรือแก้ไขในงวดบัญชีนั้น แต่สามารถจะเปิด หรือปิดได้อย่างง่ายได้เพียงเอาเครื่องหมาย "ถูก"ในงวดบัญชีนั้นออกก็สามารถบันทึกรายการได้ตามปกติ(ไม่ใช่การปิดบัญชีตามความหมายทางบัญชีทั่วไป)
 • ออกงบการเงินได้ทันทีหลังจากบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไป หรือสมุดรายวันเฉพาะ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการปิดบัญชี ช่วยให้กิจการสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา
 • แก้ไขรายการที่บันทึกผิดพลาดได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของงวดบัญชี เพราะโปรแกรมจะปรับตัวเลขในงวดถัดไปจนถึงงวดปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ
 • รายงานและงบการเงินต่างๆ ในโปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างสมบูรณ์จะสร้างขึ้นให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้สามารถเตรียมรูปแบบการบันทึกรายการได้ถึง 30 แบบ
 • จัดพิมพ์รายงาน หรือ งบการเงินได้ทันทีหลังการบันทึกรายการ โดยไม่ต้องประมวลผลหรือปิดบัญชีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ส่วนที่จะรองรับการทำงานต่างๆ อาทิ การกำหนดรหัสผ่าน การแก้ไขรายการ
 • สามารถจัดทำทำงบบัญชีรวมหรือ Consolidate ให้ท่านสามารถควบคุมการทำงานตามที่กิจการต้องการได้ ได้สูงสุดถึง 90 กิจการหรือสาขา