fbpx

 

โปรแกรมซื้อสินค้า

 • เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบันทึกรายการสินค้าโดยเชื่อมการทำงานระหว่างโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 • จัดพิมพ์ใบซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานหลังจากการบันทึกรายการ 
 • สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการสั่งสินค้าเข้า 
 • ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้า จะถูกโอนไปยังโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา • สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าโดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือ แยกตามผู้ขายได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบราคาก่อนมีการสั่งซื้อข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้าจะทำหน้าที่ไปเพิ่มสต๊อคสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และสร้างรายการค่าใช้จ่ายในโปรแกรมเจ้าหนี้ฯให้โดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถบันทึกได้ทั้งเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ และยังกำหนดราคาซื้อเป็นราคารวมภาษี หรือยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • บันทึกรายการได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถแยกรายการซื้อสินค้าด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท
 • บันทึกและพิมพ์ใบซื้อสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งคืนสินค้า และสามารถทำการแก้ไข/แทรก/ลบรายการเหล่านั้นได้ ตราบเท่าที่ยังไม่มีรายการขายหลังรายการซื้อ
 • กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนรายการจากใบสั่งซื้อเป็นใบซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องบันทึกรายกซ้ำอีกครั้ง โดยโปรแกรมจะเก็บจำนวนที่สั่งซื้อไว้ และเมื่อได้รับสินค้าบางส่วนจำนวนที่สั่งซื้อก็จะลดลงไป จนกว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วน ใบสั่งซื้อก็จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบประวัติการซื้อโดยแยกตามรหัสสินค้า หรือ รหัสเจ้าหนี้ และตรวจสอบมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าโดยแยกเป็นแต่ละวัน แต่ละเดือน หรือแสดงยอดสะสมแต่ละเดือนได้ตลอดทั้งปี
 • รายงานต่างๆไม่จำกัดช่วงการแสดงผล สามารถเรียกตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • รูปแบบของใบสั่งซื้อ/ใบซื้อสินค้า/ใบส่งคืน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ และยังกำหนดพิมพ์รายการลงบนแบบฟอร์มสำเร็จรูป หรือบนกระดาษเปล่าได้