fbpx

 

โปรแกรมลูกหนี้และรายได้

 • เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
 • สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ใบวางบิลที่ถึงกำหนด เช็ครับล่วงหน้า เป็นต้น
 • สามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค เงินสด บัตรเครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด
 • มีการตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวันโดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย


 • บันทึกรายการค้าและรายได้ทุกประเภท โดยสามารถแยกแยะรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
 • รองรับรหัสลูกหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทลูกหนี้ได้ 60 ประเภท โดยในแต่ละกลุ่มจะกำหนดรหัสบัญชีคุมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อโอนเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้
 • ในส่วนการสร้างรหัสลูกหนี้ สามารถกำหนดรายละเอียด พร้อมด้วยการใส่รูป หรือบันทึกโน้ตย่อเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ หรือข้อตกลงต่างๆ เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมกำหนดไว้แสดงส่วนที่ใช้ในการบันทึกรูปภาพ หรือโน้ตย่อในรายละเอียดของลูกหนี้
 • ในส่วนพนักงานขาย ทำให้ตรวจสอบยอดการขายของพนักงานขาย แต่ละคนได้
 • การค้นหารหัสสามารถกำหนดให้เรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ และค้นหาได้จากบางส่วนของชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 • จอภาพแสดงการบันทึกรายการประจำวัน ซึ่งมีให้เลือกประเภทรายการที่บันทึกเป็นลูกหนี้ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต และบันทึกส่วนลดได้หลายระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
 • บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และพิมพ์รายงานภาษีขายได้ทันที
 • กำหนดการให้เครดิตและวงเงินกับลูกหนี้ เมื่อเกินวงเงินที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเตือนให้ทราบโดยทันที
 • ตรวจสอบและค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนด และออกใบวางบิล(ใบแจ้งหนี้) ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ พร้อมทั้งยังกำหนดระยะเวลาการวางบิลล่วงหน้าได้ เช่น ให้เครดิตลูกค้า 30 วัน วางบิลล่วงหน้า 7 วัน เป็นต้น
 • กรณีที่บันทึกผิดสามารถทำการแก้ไขได้ทันที จากรายการที่แสดงอยู่ที่หน้าต่างส่วนล่าง (กำหนดรหัสผ่านเพื่อไม่ให้แก้ไขได้)
 • กรณีที่บันทึกรายการเป็น "ลูกหนี้" สามารถนำมาออกใบวางบิลได้ เพื่อความสะดวกในการทำเช็คสั่งจ่าย ซึ่งกิจการสามารถปรับแก้ไขข้อความต่างๆ ที่แสดงได้เอง
 • ในโปรแกรมได้จัดลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในธุรกิจไว้อยู่แล้ว ช่วยควบคุมการทำงานที่จะต้องผ่านแต่ละขั้นตอน จึงจะบันทึกรายการในขั้นต่อไปได้ เป็นการควบคุมการทำงานในธุรกิจ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและดำเนินงานได้อย่างรัดกุม
 • การบันทึกรายการรับชำระเงิน สามารถบันทึกได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเช็ค เงินสด บัตรเครดิต ส่วนลด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือหนี้สูญ พร้อมกับพิมพ์ใบสำคัญรับได้ทันที
 • สามารถรับชำระเงินได้เป็นบางส่วน โดยใบกำกับที่ค้างอยู่นั้นจะถูกตัดออกไป เมื่อชำระครบจำนวนเงินแล้วเท่านั้น
 • รายงานต่างๆ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อย โดยไม่ต้องประมวลผลหรือผ่านขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • มีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆ มากมาย เช่น รายงานค้างชำระแยกตามอายุหนี้ สรุปยอดขายและค้างชำระ บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว ฯลฯ
 • โอนรายการค้าไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมจะสร้างรายการทางบัญชี (เดบิต-เครดิต) ให้เองโดยอัตโนมัติ