fbpx

 

โปรแกรมสินค้าคงคลัง

 • โปรแกรมสินค้าคงคลังเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ช่วยในการจัดการควบคุมคลังสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในช่วงเวลาที่ต้องการตลอด 24 เดือน  โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่ปรับปรุงจำนวนสินค้าให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีรายการเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการ ขาย ซื้อ รับคืน หรือปรับปรุง พร้อมทั้งคำนวณราคาต้นทุนเฉลี่ยไปจนถึงกำไรขั้นต้น ด้วยการทำงานแบบ interactive ที่ทำให้สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบหรือดูข้อมูลที่ต้องการในขณะนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละตัวได้ทันที ทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า รวมไปถึงฝ่ายบริหารด้วย โดยไม่ต้องไปตรวจและสินค้าให้เสียเวลา หรือค้นหาเอกสารเพื่อดูยอดคงเหลือ
 • ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อจะถูกเก็บลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเรียกดูและตรวจสอบได้ทันที อีกทั้งยังลดขั้นตอนในการทำรายการมาลงบัญชีซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพราะโปรแกรมจะจัดการนำข้อมูลส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรมจะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนให้เป็นไปตามระบบ หากมีการลัดขั้นตอนหรือทำผิดไปจากปกติ จะแสดงข้อความว่าผิดพลาดให้เห็นขึ้นทันที เป็นการช่วยป้องกันมิให้ปริมาณสินค้าผิดพลาด หรือการจัดส่งสินค้าผิดพลาด
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้านั้นๆได้อย่างรวดเร็วใช้สินค้ามีการรับเข้าหรือใจออกเมื่อใดบ้าง
 • สามารถนำระบบ Bar Code เข้ามาช่วยในการควบคุมให้มีความถูกต้องและแน่นอนยิ่งขึ้น


 • การทำงานของโปรแกรมจะเป็นแบบ Real Time ปริมาณสินค้าจะเปลี่ยนแปลงทันทีที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ทำให้พิมพ์รายงานได้ทันทีที่มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา
 • การสร้างและกำหนดรายละเอียดของสินค้าที่กำหนด ได้อย่างละเอียดและครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐาน ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถใส่ข้อมูลพิเศษอื่นได้ สำหรับกิจการที่ต้องการเก็บรายละเอียดที่มากกว่าปกติ
 • สามารถเรียงลำดับค้นหาตามรหัส ตามชื่อ หรือตามรหัสสินค้าได้
 • ระบบ 2 รหัสใน 1 สินค้า โดยรหัสสินค้าบันทึกได้สูงสุด 13 ตัวอักษร และรหัสสินค้าของผู้ขายได้ 15 หลัก ซึ่งสามารถทำหารค้นหาตามรหัสสินค้าปกติ หรือ รหัสสินค้าของผู้ขายก็ได้
 • โปรแกรมได้จัดเตรียมการค้นหารหัสสินค้าไว้หลายรูปแบบ ทั้งจากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้าของผู้ขาย โดยให้ใส่เพียงบางส่วน โปรแกรมจะค้นหารหัสที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดรูปแบบวิธีการคำนวณต้นทุนได้ 3 รูปแบบ คือ แบบถัวเฉลี่ย เข้าก่อน-ออกก่อน FIFO และแบบเข้าหลัง-ออกก่อน LIFO
 • เลือกรูปแบบคลังสินค้าได้ ทั้งแบบหลายคลังหรือคลังเดียว
 • กำหนดหน่วนนับได้ 3 ระดับ (เช่น ชิ้น โหล กล่อง)
 • สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเองได้ตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายการที่บันทึกไปแล้ว
 • เมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ สามารถกำหนดราคาขายของลูกค้าแต่ละคนได้ เมื่อต้องการออกใบกำกับ
 • สร้างคลังสินค้าได้สูงสุดถึง 150 คลัง พร้อมทั้งพิมพ์รายงานแยกแต่ละคลัง หรือจะให้รวมทุกคลังได้
 • สามารถพิมพ์ใบโอนสินค้าเป็นหลักฐาน ประกอบการโอนให้หลังจากบันทึกรายการได้ตลอดเวลา
 • รายงานที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังการบันทึกรายการโดยไม่ต้องประมวลผลหรือทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอด 24 เดือน ทั้งปริมาณสินค้าที่รับเข้า หรือ จ่ายออก
 • กำหนดหมวดสินค้าได้ 90 หมวด แต่ละหมวดกำหนดรหัสบัญชี เพื่อใช้ในการเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้ ว่าต้องการให้สินค้าแต่ละหมวดอยู่ในกลุ่มรหัสบัญชีอะไร
 • สามารถเก็บรูป หรือบันทึกโน้ตย่อของสินค้าตัวนั้นๆ ได้และเรียกดูหรือแก้ไขรายละเอียดได้ตลอดเวลา ช่วยให้ท่านสามารถจดบันทึก คุณลักษณะของตัวสินค้า ได้อย่างละเอียดตามที่ต้องการ
 • กำหนดส่วนประกอบการขายสินค้าของสินค้าแต่ละตัว (component Stock)ได้สูงสุด 15 รายการ เช่น ของแถมหรือสินค้าที่ต้องจำหน่ายเป็นชุด
 • โปรแกรมจะตัดสต็อกให้ทั้งหมดในการบันทึกเพียงครั้งเดียว จากชุดสินค้าที่มีส่วนประกอบการขาย
 • ตรวจสอบสินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ ว่าสามารถนำมาประกอบเป็นสินค้าได้กี่ชิ้น จากรายงานส่วนประกอบสินค้าคงเหลือ
 • บันทึกรายการ ขาย/ซื้อ/รับคืน/ปรับปรุง โดยรายการที่บันทึกไป โปรแกรมจะปรับปรุงปริมาณสต็อคและค่าต้นทุนเฉลี่ยให้ทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ทันที ในกรณีที่กำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือต่ำสุดในคลัง และสินค้าลดลงจนถึงจุดที่กำหนดไว้
 • ตัวอย่างใบโอนสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบรายการบันทึกรายการโอนสินค้าระหว่างคลัง สำหรับบริหารจัดการคลังสินค้า
 • กำหนดให้ไม่ให้แสดงต้นทุนสินค้าในส่วนรายละเอียดสินค้าได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงต้นทุนได้ (ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ 3 รูปแบบ) เช่น แสดงเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านลำดับที่ 1 เพื่อไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ